SPOLOČNOSTI Mimera Europe s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia a rozsah uplatnenia Všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Mimera Europe s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 5143/28, 903 01 Senec, SLOVAKIA, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117050/B, IČO: 50 704 095, DIČ: 2120431049, IČ DPH: SK2120431049 (ďalej len ako „Mimera Europe“ alebo „predávajúci“), ako predávajúcim tovaru ponúkaného na webovej stránke www.mimera.com (ďalej len ako „webová stránka“), ktorý pri predaji tovaru koná v rámci svojho predmetu podnikateľskej činnosti, a kupujúcim, ktorý má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy na tovar ponúkaný na webovej stránke v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ a „kúpna zmluva“ a „Všeobecné obchodné podmienky“).

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú predávajúcim vydané v súlade s ustanovením § 273 Obchodného zákonníka, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a platia pre všetky právne vzťahy týkajúce sa a súvisiace s kúpnou zmluvou, jej uzatváraním, s poskytovaním plnenia na jej základe a bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy predpokladá, že kupujúci je podnikateľom v súlade s § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci si tak vyhradzuje, že kúpne zmluvy bude uzatvárať iba s kupujúcimi, ktorí nie sú v zmysle aplikovateľných právnych predpisov spotrebiteľmi. Odoslaním objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že nie je spotrebiteľom a koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok realizuje predávajúci písomne, zverejnením zmenenej a doplnenej verzie Všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke spolu s označením dátumu účinnosti tejto verzie.

5. Odoslaním objednávky stlačením príslušného tlačidla kupujúci prejavuje svoj bezvýhradný a úplný súhlas byť viazaný týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

6. Kupujúci sa môže o tovare, svojej objednávke, jej doručení a úhrade kúpnej ceny alebo vybavení reklamácie informovať na príslušnej e-mailovej adrese uvedenej na webovej stránke, vo svojom osobnom profile zriadenom na webovej stránke alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke v každý pracovný deň v čase od 09:00 do 15:00.

7. Doplňujúce informácie o predávajúcom sú k dispozícii v nasledujúcej časti webovej stránky: Information.

II. Ponuka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Predávajúci ponúka na predaj tovar prezentovaný a špecifikovaný na webovej stránke. Kupujúci má možnosť si ponúkaný tovar prehliadať na webovej stránke.

2. Objednávanie tovaru kupujúcim je zo strany predávajúceho zabezpečované prostredníctvom webovej stránky. Ponuka tovaru zverejnená na webovej stránke nie je záväzná.

3. Kupujúcemu je na základe registrácie na webovej stránke vytvorený osobný profil, v rámci ktorého môže tovar objednávať a kontrolovať stav svojich objednávok.

4. V porovnaní s vyobrazením tovaru na webovej stránke môže dodávaný tovar vykazovať obvyklé a primerané odchýlky týkajúce sa farby a veľkosti a to najmä pri drevených povrchov, koži a ďalších materiáloch. Tieto odchýlky nepredstavujú odklon od kvality tovaru prezentovanej na webovej stránke. Toto platí najmä v prípade zmien a úprav, ktoré sú výsledkom technických vylepšení ponúkaného tovaru.

5. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru uvedeného na webových stránkach. Dostupnosť tovaru je znázornená na príslušnej webovej stránke, a zároveň bude potvrdená spoločne s objednávkou kupujúceho.

6. Pred odoslaním objednávky si kupujúci môže skontrolovať svoju objednávku stlačením príslušného tlačidla a v prípade potreby vykonať požadované zmeny objednávky.

7. V rámci objednávky kupujúci povinne vyplní nasledujúce údaje:

a) obchodné meno;
b) sídlo alebo miesto podnikania;
c) adresa pre doručenie tovaru, pokiaľ sa jedná o adresu odlišnú od sídla alebo miesta podnikania kupujúceho;

d) identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo DPH (pokiaľ bolo pridelené);

e) e-mailová adresa;
f) telefónne číslo.

8. Odoslaním objednávky vybraného tovaru prostredníctvom stlačenia príslušného tlačidla kupujúci uskutočňuje jednostranný právny úkon, ktorým dáva predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9. Predávajúci následne najneskôr do 1 pracovného dňa doručí na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim záväzné potvrdenie o prijatí návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky) alebo odmietnutie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku zaslanú kupujúcim, resp. ju odmietnuť.

10. Ak v porovnaní s informáciami zverejnenými na webovej stránke došlo k zmenám týkajúcim sa tovaru (jeho akosti, vlastností a pod.), jeho ceny a lehoty dodania, predávajúci vždy vopred informuje kupujúceho o týchto zmenách, pričom potvrdenie objednávky odošle iba v prípade ak kupujúci prejavil súhlas s objednaním tovaru aj napriek existujúcim zmenám.

11. Momentom doručenia záväzného potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho je kúpna zmluva uzatvorená.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku – ak z dôvodu nedostupnosti alebo vypredania zásob tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

13. O stornovaní objednávky bude kupujúci e-mailovou správou. V prípade ak zo strany kupujúceho už došlo k uhradeniu kúpnej ceny, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zaplatenú kúpnu cenu do 15 pracovných dní od stornovania objednávky, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

III. Údaje a zasielanie obchodných oznámení Ochrana osobných údajov

1. Nakoľko údaje týkajúce sa kupujúceho ako podnikateľa nie sú osobnými údajmi, údaje uvádzané kupujúcim pre účely odoslania objednávky nespadajú do pôsobnosti právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

2. Kupujúci berie na vedomie, že e-mailová adresa, ktorú uvedie v objednávke môže byť využitá pre doručenie elektronickej pošty (zasielanie obchodných oznámení predávajúceho) pre účely priameho marketingu a propagácie vlastných podobných tovarov predávajúceho s odkazom na § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov. V prípade, ak si kupujúci (príjemca obchodných oznámení predávajúceho) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných oznámení odoslaním e-mailovej správy obsahujúcej svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: service@mimera.com; info@mimera.com.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za tovar.

2. Kúpne ceny za tovar sú uvádzané bez DPH. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za tovar, ktorá je uvedená na webovej stránke v čase odoslania objednávky, pokiaľ mu predávajúci neoznámi pred potvrdením objednávky inú kúpnu cenu, s ktorej úhradou vyjadril kupujúci súhlas.

3. Kúpna cena nezahŕňa náklady na prepravu tovaru. Náklady na prepravu tovaru vrátane prepravy tovaru uskutočňovanej v súvislosti s reklamáciou alebo vrátením tovaru znáša v celom rozsahu kupujúci. Kúpna cena zahŕňa náklady na balenie tovaru pre účely jeho doručenia kupujúcemu. Náklady spojené s vynesením tovaru, odstránením obalov tovaru a likvidáciou odpadu vzniknutého v súvislosti s obalom dodaného tovaru, montážou tovaru alebo jeho uvedením do prevádzky, nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby kupujúcemu neposkytuje.

4. Kupujúcemu bude vystavená faktúra, ktorú obdrží zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Faktúra bude zároveň kupujúcemu doručená v balení tovaru pri jeho doručení. Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu.

5. Kúpna cena sa považuje z uhradenú v okamihu, keď je pripísaná na účet predávajúceho.

6. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu:

a) okamžitým bankovým prevodom na účet predávajúceho: Údaje potrebné k úhrade platby prevodom na účet budú kupujúcemu poskytnuté v rámci potvrdenia objednávky;

b) platba platobnou kartou cez internet prostredníctvom elektronickej platobnej služby zabezpečovanej spoločnosťou mPAY24 GmbH, Annagasse 5, A-1010 Viedeň, FN 199939d, Rakúsko;

c) prostredníctvom internetovej platobnej služby PayPal.

7. Po pripísaní platby na účet predávajúceho predávajúci vystaví daňový doklad, ktorý zašle kupujúcemu e-mailom. V prípade nedôjde k úhrade kúpnej ceny na účet predávajúceho do 7 dní od potvrdenia objednávky, považuje predávajúci objednávku kupujúceho za zrušenú.

V. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá množstvu, akosti a vyhotoveniu uvedenému na webovej stránke a v objednávke odoslanej kupujúcim.

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 3 - 4 dní od úhrady kúpnej ceny, pokiaľ bude objednaný tovar k dispozícii skladom. O dlhšej dodacej lehote bude predávajúci písomne informovať kupujúceho. Predávajúci je oprávnený plniť aj čiastočne (napr. v prípade, že objednávka obsahuje viacero kusov alebo rôznych druhov tovaru) a kupujúci je povinný takéto čiastkové plnenie kúpnej zmluvy prijať.

3. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a zabezpečiť, aby kupujúci nadobudol vlastnícke právo k tovaru po úplnom zaplatení ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva v prospech predávajúceho).

4. Ak je súčasťou tovaru návod na jeho použitie, kupujúci súhlasí s tým, že mu môže byť poskytnutý aj v inom ako slovenskom jazyku, a to v nemčine alebo angličtine.

5. V závislosti na množstve a veľkosti objednaného tovaru zvolí predávajúci vhodný spôsob dopravy objednaného tovaru kupujúcemu. Cena za dodanie tovaru nie je súčasťou kúpnej ceny. Cena za dodanie tovaru je uvedená v košíku vybraného tovaru. Tovar sa považuje za odovzdaný momentom jeho odovzdania zo strany predávajúceho prvému dopravcovi určeného predávajúcim pre uskutočnenie prepravy ku kupujúcemu.

6. Predávajúci zabezpečí, aby bol tovar pri jeho odovzdaní na prepravu zabalený podľa zvyklostí a to tak, aby v rámci prepravy nedošlo vzhľadom na jeho vlastnosti a charakter k jeho poškodeniu. Predávajúci zreteľne označí zásielku tovaru obchodným menom kupujúceho a miestom doručenia tovaru. Tovar bude doručený na adresu sídla alebo miesta podnikania kupujúceho, pokiaľ v objednávke kupujúci neuvedie inú adresu určenú pre dodanie tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prechádza odovzdaním tovaru na prepravu.

7. Ak predávajúci poruší povinnosť dodať tovar v danom množstve, akosti a vyhotovení, je kupujúci oprávnený si uplatniť voči predávajúcemu nároky z vád tovaru.

8. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať pred prepravcom stav zásielky (napr. porušenia balenia, neúplnosť). Kupujúci môže prevzatie tovaru, ktorý nie je v súlade s kúpnou zmluvou odmietnuť s uvedením dôvodu takéhoto odmietnutia.

9. Ak kupujúci bez toho, aby odstúpil od kúpnej zmluvy, tovar bezdôvodne neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov súvisiacich s neúspešným doručením tovaru. Predávajúci je zároveň oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a predať tovar tretím osobám. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať, všetky náklady vzniknuté s opakovaným dodaním hradí kupujúci.

10. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby v čase doručenia tovaru bola na mieste doručenia osoba oprávnená na prevzatie tovaru za kupujúceho a na potvrdenie doručenia tovaru. Prepravca je oprávnený skontrolovať totožnosť osoby, ktorá tovar preberá za kupujúceho. Dodanie je po hranu obrubníka (budovy).

11. Ak bude zistené poškodenie tovaru alebo jeho obalu, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť pred prevzatím tovaru prepravcovi. Kupujúci a prepravca spíšu záznam o poškodení tovaru, v ktorom uvedú rozsah a charakter poškodenia tovaru alebo jeho obalu. Po poskytnutí záznamu o poškodení tovaru sa predávajúci môže po uzavretí škodovej udalosti s prepravcom zabezpečiť pre kupujúceho odstránenie poškodenia tovaru alebo zľavu. Ak rozsah poškodenia tovaru je neodstrániteľný, predávajúci zabezpečí dodanie nového tovaru. V prípade, ak kupujúci porušenie obalu tovaru alebo akékoľvek zistené nedostatky obalu tovaru do písomného záznamu prepravcu neuvedie, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté v dôsledku poškodenia obalu tovaru alebo nedostatočnosti balenia tovaru.

12. Reklamácie poškodenia tovaru mechanického charakteru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí tovaru od prepravcu, je nutné oznámiť okamžite po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Ostatné vady je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť bezodkladne. Oneskorené reklamácie vád tovaru nebudú predávajúcim uznané. Kupujúci je zároveň povinný preukázať, že takýto druh poškodenia tovaru nebolo možné ani po dôkladnej kontrole pri prevzatí tovaru a jeho obalu zistiť.

13. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s dokumentáciou dodávanou s tovarom (najmä návod na použitie, informácie o starostlivosti o tovar a pod.) a následne sa príslušnými pravidlami obsluhy a používania riadiť.

14. V prípade, ak nebude dodržaná lehota na dodanie tovaru, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu (alebo pokiaľ bola uhradená iba jej časť, túto časť) v lehote do 20 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

VI. Zodpovednosť za vady tovaru

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť pre vybraný tovar aj dlhšiu záručnú dobu. Informáciu o trvaní záručnej doby uvádza predávajúci pri popise tovaru na webovej stránke.

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný vykonať jeho prehliadku. Pokiaľ prehliadku nevykoná pri prevzatí, ale až následne, zaťažuje dôkazné bremeno preukázania, že tvrdené vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, kupujúceho.

4. Kupujúci nemá právo si uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré ho predávajúci v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornil, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

5. Ak tovar vykazuje vady počas záručnej doby, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť vyplnením reklamačného formuláru nachádzajúceho sa na webovej stránke. V reklamácií opíše vadu tovaru a jej rozsah.

6. Po obdržaní reklamácie je predávajúci oprávnený za účelom posúdenia a vybavenia reklamácie vyzvať kupujúceho na doručenie reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho, pokiaľ predávajúci neoznačí iné miesto. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu, a to v jeho pôvodnom obale alebo v ekvivalentnom náhradnom balení tak, aby sa vylúčilo poškodenie tovaru v dôsledku nedostatočnosti alebo vadnosti balenia tovaru. Pokiaľ reklamovaný tovar odovzdal kupujúci bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia alebo ak bolo balenie tovaru nedostatočné, predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru spôsobené jeho nevhodným balením. V takom prípade predávajúci nezodpovedá ani za vady, pre ktoré kupujúci reklamáciu uskutočnil. Pred doručením tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu čas a spôsob doručenia tovaru.

7. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8. Reklamácie tovaru vybavuje predávajúci v lehote 10 pracovných dní, pokiaľ je to objektívne možné a pokiaľ to povaha reklamovanej vady pripúšťa. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený na základe jednostranného oznámenia adresovaného kupujúcemu lehotu na vybavenie reklamácie predĺžiť. Predávajúci je oprávnený podmieniť vybavenie reklamácie kupujúceho úhradou nákladov za prepravu, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s prepravou reklamovaného tovaru.

9. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká a predávajúci nie je povinný vybaviť reklamáciu ak:

a) kupujúci nepredložil doklad preukazujúci nadobudnutie tovaru (faktúra, potvrdenie o úhrade kúpnej ceny, objednávka, dodací list);

b) kupujúci neoznámil chyby, ktoré zistil pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po ňom;

c) uplynula záručná doba;

d) kupujúci používal tovar v rozpore s návodom na jeho použitie, neodborne alebo nesprávne, nadmerne ho zaťažoval alebo takýmto spôsobom ho upravoval, opravoval alebo inak do neho zasahoval alebo umožnil tretej osobe konať takýmto spôsobom;

e) kupujúci používal tovar v prostredí, ktoré je svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nevhodné pre tovar;

f) kupujúci zanedbal starostlivosť o tovar alebo túto starostlivosť vykonával neodborne alebo nesprávne;

g) došlo k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho alebo inými udalosťami mimo sféry vplyvu predávajúceho, náhodnou skazou a náhodným zhoršením alebo iným zásahom vyššej moci;

h) vada predstavuje bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti, ku ktorému došlo jeho používaním.

10. Ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí nezhodu medzi dodaným tovarom a objednaným tovarom, ktorá vznikla bez zavinenia kupujúceho, je kupujúci oprávnený vyzvať predávajúceho na bezplatnú nápravu a to v lehote bez zbytočného odkladu. Ak nemôže dôjsť k náprave vzniknutého stavu spôsobom výmeny tovaru, môže kupujúci buď požiadať predávajúceho o primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

11. V prípade vady tovaru má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady, primerané zníženie kúpnej ceny, výmenu tovaru, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a to v nasledujúcej postupnosti:

a) v prípade ak je možné vadu odstrániť, predávajúci zabezpečí bezplatnú opravu tovaru. V závislosti na charaktere vady môže predávajúci kupujúcemu poskytnúť náhradný diel. Náhradný diel doručí predávajúci kupujúcemu spolu s inštrukciami určenými pre výmenu vadného dielu za náhradný;

b) pokiaľ odstránenie vady opravou nie je možné, ale zároveň vada ako taká nebráni obvyklému užívaniu tovaru, poskytne predávajúci kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Ak bude zo strany kupujúceho prijatá ponuka na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, nebude môcť neskôr kupujúci túto vadu opätovne reklamovať;

c) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a zároveň sa jedná o vadu, ktorá znemožňuje, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci poskytne kupujúcemu možnosť výmeny tovaru. Ak nie je už k dispozícii rovnaký tovar, môže predávajúci poskytnúť na výmenu tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami. Právo na výmenu tovaru vzniká kupujúcemu len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané. Primeranosť bude posúdená zo strany predávajúceho;

d) ak sú vady tovaru takého charakteru, že dodanie vadného tovaru spôsobilo podstatné porušenie kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. O podstatné porušenie kúpnej zmluvy ide vtedy ak predávajúci vedel v čase jej uzavretia alebo v tomto čase mohol rozumne predvídať s prihliadnutím na účel kúpnej zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola kúpna zmluva uzavretá, že kupujúci nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

12. Vyhodnotenie postupu pri vybavení reklamácie je oprávnením predávajúceho.

13. Akékoľvek ďalšie nároky, náhrada nepriamych škôd alebo náhrada následných škôd sú zo zodpovednosti za vady vylúčené.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru (vrátane vypredania zásob tovaru), alebo ak nie je schopný dodať tovar v lehote, akosti alebo v cene uvedených na webovej stránke alebo z dôvodov uvedených v ostatných článkoch týchto Všeobecných obchodných podmienok. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho bez zbytočného odkladu. Pokiaľ bola zo strany kupujúceho uhradená kúpna cena alebo jej časť, je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu alebo jej uhradenú časť prevodom na účet kupujúceho v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak vady dodaného tovaru predstavujú podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v písomnej podobe a to zaslaním listu na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailovej správy na adresu, ktorá je uvedená na webovej stránke.

5. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený.

7. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy doručiť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na právne vzťahy týkajúce sa kúpnej zmluvy a jej uzatvorenia neaplikuje.

2. V prípade ak by sa stalo akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, nebude týmto dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Predávajúci v takomto prípade bez zbytočného odkladu zabezpečí zmenu alebo doplnenie Všeobecných obchodných podmienok a to tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradené ustanovením, ktoré sa svojím zmyslom a účelom najviac podobá pôvodnému ustanoveniu Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci bude v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu po doručení výzvy predávajúceho uzatvoriť dohodu, v zmysle ktorej sa na právny vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uplatní zmenená alebo doplnená verzia Všeobecných obchodných podmienok a to aj so spätnou účinnosťou.

3. V prípade vzniku sporu, nezrovnalosti alebo rozporu (ďalej len „spor“) týkajúceho sa alebo súvisiaceho s touto kúpnou zmluvou sa predávajúci a kupujúci budú usilovať riešiť takýto spor, nezrovnalosť alebo rozpor zmierlivou cestou prostredníctvom vzájomných rokovaní. Pokiaľ budú vzájomné rokovania neúspešné, predávajúci a kupujúci sa dohodli, že tento spor, nezrovnalosť alebo rozpor bude mať právomoc rozhodovať vecne a miestne príslušný slovenský súd a rozhodným právom na riešenie sporu bude právo Slovenskej republiky.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia do doby úplného usporiadania právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim a to v znení, ktoré je platné a účinné v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ nedôjde k ich zmene alebo doplneniu,

5. Táto verzia Všeobecných obchodných podmienok je platná a účinná od 8.9.2017.

Pridané medzi obľúbené
Produkt pridaný do porovnania