Informačná povinnosť Mimera Europe s.r.o.

Prevádzkovateľ
Mimera Europe s.r.o.
Diaľničná cesta 5143/28
903 01 Senec
IČO: 50704095

Telefón: +421 41 222 00 46
Mail: info@mimera.com
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@mimera.com, tel. č. +421 2 32111581

Dôvody spracovania osobných údajov
Tieto osobné údaje sme získali priamo od Vás pri objednávaní tovaru, uzavretí zmluvy, spracúvaní objednávky, platby, alebo pri dodaní tovaru. Vaše osobné údaje potrebujeme na poskytovanie našich služieb pre Vás v požadovanom rozsahu. Pri ich spracúvaní sa riadime ďalej uvedenými zásadami ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ste dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne vybraní oprávní pracovníci spoločnosti, ktorí ich spracúvajú manuálne alebo za pomoci elektronických systémov v súlade s bezpečnostnou politikou spoločnosti. Vaše osobné údaje budú archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 4. na prenosnosť osobných údajov,
 5. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať,
 6. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: zodpovednaosoba@mimera.com


Vyhlásenie o ochrane údajov
Tešíme sa z vášho záujmu o našu webovú stránku. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Na nasledujúcich riadkoch vás podrobne oboznámime o nakladaní s vašimi údajmi.

Ukladanie prístupových údajov do serverových súborov denníka
Naše webové stránky môžete navštíviť bez toho, aby ste uviedli svoje osobné údaje. Prístupové údaje ukladáme iba do tzv. serverových súborov denníka, napr. názov vyžiadaného súboru, dátum a čas požiadavky, objem prenesených údajov a žiadateľa. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky stránky a skvalitnenie našej ponuky a neumožňujú priamu identifikáciu vašej osoby.

Zhromažďovanie a používanie údajov na realizáciu zmluvy a pri zakladaní klientskeho konta
Osobné údaje zhromažďujeme vtedy, ak nám ich dobrovoľne oznámite v rámci svojej objednávky, pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) alebo pri zakladaní klientskeho konta. To, aké údaje zhromažďujeme, vyplýva z príslušných vstupných formulárov. Údaje, ktoré nám oznámite, použijeme pri realizácii zmluvy a spracovaní vašich požiadaviek. Po úplnej realizácii zmluvy alebo vymazaní vášho klientskeho konta sa ďalšie používanie vašich údajov zablokuje a po uplynutí daňových a obchodno-právnych lehôt na uschovanie sa vymažú, ak ste nedali výslovný súhlas na ďalšie použitie vašich údajov alebo ak si nevyhradíme používanie údajov nad pôvodný rámec, ktorý je zo zákona povolený a o ktorom vás nižšie informujeme. Vaše klientske konto sa dá kedykoľvek zrušiť, pričom tak môžete urobiť buď pomocou správy zaslanej na nižšie uvedenú kontaktnú adresu, alebo prostredníctvom funkcie v klientskom konte, ktorá je vyhradená na tento účel.

Poskytovanie údajov na plnenie zmluvy
Na účely plnenia zmluvy poskytujeme vaše údaje zasielateľským spoločnostiam, ak je to nevyhnutné na zaslanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb zvolíte pri procese objednávania, poskytneme príslušné získané platobné údaje na účely realizácie platieb úverovému ústavu poverenému platbou, prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorého sme sami poverili, resp. zvolenej platobnej službe. Zvolení poskytovatelia platobných služieb zisťujú tieto údaje čiastočne aj sami, pokiaľ si u nich zriadite účet. V takom prípade sa pri procese objednávania musíte prihlásiť so svojimi prístupovými údajmi u poskytovateľa platobných služieb. Vtedy platí vyhlásenie o ochrane údajov od príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Používanie údajov pri prihlasovaní na odber e-mailového informačného bulletinu
Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, použijeme príslušné potrebné údaje alebo údaje, ktoré ste nám osobitne oznámili, na pravidelné zasielanie nášho e-mailového informačného bulletinu v súlade s vaším súhlasom. Z odoberania informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek odhlásiť, pričom tak môžete urobiť buď pomocou správy zaslanej na nižšie uvedenú kontaktnú adresu, alebo prostredníctvom prepojenia, ktoré je na tento účel uvedené v informačnom bulletine.

Používanie údajov na reklamu prostredníctvom pošty a vaše právo na námietky
Okrem toho si vyhradzujeme právo na uloženie vášho mena a priezviska, vašej poštovej adresy a vášho titulu, akademického titulu, roku vášho narodenia a názvu vášho povolania, odvetvia alebo obchodného názvu (ak sme od vás tieto doplňujúce údaje získali v rámci zmluvného vzťahu) do súhrnných zoznamov a ich použitie na vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Proti zhromažďovaniu a používaniu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Používanie súborov cookie
Na účely zatraktívnenia návštevy našej webovej stránky a umožnenia určitých funkcií používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa uložia na vaše koncové zariadenie. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa po ukončení aktuálnej návštevy našej stránky, teda po zatvorení vášho prehliadača, vymažú (takzvané súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám opätovnú identifikáciu vášho prehliadača pri ďalšej návšteve (perzistentné súbory cookie). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní súborov cookie, aby ste mohli rozhodnúť o ich prijatí alebo o zablokovaní v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti. V prípade zakázania súborov cookie môže byť funkčnosť našej webovej stránky obmedzená.

Použitie nástroja Google (Universal) Analytics na webovú analýzu
Táto webová stránka používa nástroj Google (Universal) Analytics, službu spoločnosti Google Inc. na webovú analýzu (www.google.de). Google (Universal) Analytics používa metódy ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky, ako napríklad tzv.súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača. Vytvorené informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla odošlú na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené. Aktivovaním anonymizácie adresy IP na tejto webovej stránke sa pritom adresa IP pred prenosom v rámci členských krajín Európskej únie alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie úplná adresa IP, kde sa následne skráti. Anonymizovaná adresa IP, ktorá sa z vášho prehliadača prenesie v rámci nástroja Google Analytics, nebude spojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Zaznamenávaniu údajov v spoločnosti Google vytvorených pomocou súborov cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je dostupný na nasledujúcom prepojení: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknúť na toto prepojenie a tým zabrániť tomu, aby sa pomocou nástroja Google Analytics v budúcnosti zaznamenávali údaje na tejto webovej stránke. Na vaše koncové zariadenie sa pritom uloží súbor opt-out-cookie. Ak svoje súbory cookie vymažete, musíte znovu kliknúť na prepojenie.

Používanie doplnkov pre Facebook
Na našej webovej stránke používame tzv. sociálne doplnky („doplnky“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Doplnky sú označené logom spoločnosti Facebook alebo dodatkom „sociálny doplnok spoločnosti Facebook“, resp. „Facebook Social Plugin“. Prehľad doplnkov spoločnosti Facebook a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Ak spustíte niektorú stránku z našej webovej ponuky, ktorá obsahuje takýto doplnok, vytvorí váš prehliadač priame prepojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah doplnku sprostredkuje spoločnosť Facebook priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do stránky. Vďaka tomuto začleneniu získa spoločnosť Facebook informáciu o tom, že váš prehliadač spustil príslušnú stránku z našej webovej ponuky, hoci nemáte profil na Facebooku, ani nie ste aktuálne prihlásený na Facebook. Túto informáciu (vrátane vašej adresy IP) sprostredkuje váš prehliadač priamo serveru spoločnosti Facebook v USA, kde sa uloží. 

Ak ste prihlásený na Facebooku, môže Facebook priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu na Facebooku. V prípade vašej interakcie s doplnkami, napríklad kliknutím na ikonu „Páči sa mi“ alebo odoslaním komentára, sa táto informácia takisto priamo sprostredkuje serveru spoločnosti Facebook, na ktorom sa následne uloží. Informácie sa okrem toho zverejnia na vašom facebookovom profile a zobrazia sa vašim priateľom na Facebooku. 

Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia sú uvedené v pokynoch spoločnosti Facebook na ochranu údajov: http://www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook priradila údaje získané na základe našej webovej ponuky priamo k vášmu profilu na Facebooku, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky z Facebooku odhlásiť. Načítaniu doplnkov Facebooku spolu s doplnkami pre váš prehliadač môžete úplne zabrániť napríklad pomocou „blokovania Facebooku“ (pre prehliadač MozillaFirefox: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/facebook-blocker/; pre prehliadač Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/facebookblocker/; pre prehliadač Opera: https://addons.opera.com/de/extensions/details/facebook-blocker) alebo pomocou blokovania skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

Právo na informácie a možnosť kontaktovania
Máte právo na bezplatné informácie a údaje, ktoré sme zhromaždili o vašej osobe, ako aj právo na prípadnú opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, informácií, opravy, zablokovania alebo vymazania údajov, ako aj v prípade odvolania udelených súhlasov alebo námietky proti určitému používaniu údajov sa obráťte priamo na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tiráži.

Vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené pomocou právnického textového editora Trusted Shops v spolupráci s advokátskou kanceláriou Wilde Beuger Solmecke.


Zhromažďovanie informácií o užívateľoch, ochrana osobných údajov
 

 1. 1.        Rozsah osobných údajov a účel spracovania

1.1       Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade vrátenia peňazí číslo účtu, v prípade splátkového predaja, leasingu, dobierkového predaja tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, dodanie tovaru a ďalšie úkony spojené s plnením Zmluvy, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. 

1.2       Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 1.1. a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 1.1., len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
1.3       Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
1.4       Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa.
1.5       Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa.
1.6       Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
1.7       Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel.
1.8       Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj externí spolupracovníci.
1.9       Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
1.10    Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ. 

 1. 2.        Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:

 

2.1     Identifikačné údaje Poskytovateľa: Mimera Europe s.r.o., Diaľničná cesta 5143/28, IČO : 50704095, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117050/B.; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@mimera.com alebo telefonicky na čísle: +421 41 222 00 46;
2.2     Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 1.1.;
2.3     Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 1.1. tohto článku;
2.4     Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
2.5     Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
2.6     Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 1.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie a plnenie Zmluvy

 1. 3.    Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva

3.1   Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedeným v bode 2.
3.2   Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
3.3   Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPRDotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

3.4     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

3.5     Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

3.6  Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

3.7  Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

3.8  Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

3.9  Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

4      Cookie

Na účely zatraktívnenia návštevy webovej stránky a umožnenia určitých funkcií používa Poskytovateľ na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa uložia na koncové zariadenie Užívateľa. Niektoré súbory cookie sa po ukončení aktuálnej návštevy stránky Poskytovateľa, teda po zatvorení prehliadača, vymažú (takzvané súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú v koncovom zariadení Užívateľa a umožňujú Poskytovateľovi opätovnú identifikáciu prehliadača Užívateľa pri ďalšej návšteve (perzistentné súbory cookie). Užívateľ môže svoj prehliadač nastaviť tak, aby bol informovaný o ukladaní súborov cookie, aby mohol rozhodnúť o ich prijatí alebo o zablokovaní v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti. V prípade zakázania súborov cookie môže byť funkčnosť webovej stránky Poskytovateľa obmedzená.

5      Poskytnutie informácií dotknutej osobe

5.1  Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

5.2  Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 4.1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

5.3  Informácie podľa bodu 4.1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.

5.4  Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

6      Obmedzenie práv dotknutej osoby 
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

Pridané medzi obľúbené
Produkt pridaný do porovnania