Ta strona używa plików cookie. Możesz wyrazić zgodę na używanie Cookies lub zmienić ustawienia Cookies.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

FIRMY Mimera Europe s.r.o.

I. Postanowienia wstępne oraz zakres obowiązywania ogólnych warunków handlowych

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują stosunki pomiędzy firmą Mimera Europe s.r.o., z siedzibą Diaľničná cesta 5143/28, 903 01 Senec, SLOVAKIA, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, sekcja: Sro, sygn. nr: 117050/B, IČO (REGON): 50 704 095, DIČ (NIP): 2120431049, IČ DPH (Identyfikator VAT): SK2120431049 (zwaną dalej „Mimera Europe“ lub „sprzedający“), jako podmiotem sprzedającym towar oferowany na stronie internetowej www.mimera.com (dalej „strona internetowa“), która podczas sprzedaży towaru wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej, oraz kupującym, który wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego na stronie internetowej zgodnie z postanowieniami § 409 i nast. ustawy nr 513/1991 Dz.U. Kodeksu Spółek Handlowych z późniejszymi zmianami (dalej „kodeks handlowy“, „umowy sprzedaży“ oraz „ogólne warunki handlowe“).

2. Niniejsze ogólne warunki handlowe są wydane zgodnie z postanowieniami § 273 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowią integralną część umowy kupna i dotyczą wszystkich stosunków prawnych związanych z umową sprzedaży, jej zawarciem i realizacją na jej podstawie oraz bliżej określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

3. Zawarcie umowy sprzedaży zakłada, że kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, który podczas zawierania umowy sprzedaży wykonuje czynności w ramach swojej działalności gospodarczej. Sprzedający zastrzega w ten sposób, że umowy kupna będą zawierane wyłącznie z kupującymi, którzy nie są konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych. Poprzez złożenie zamówienia kupujący potwierdza w sposób wiążący, że nie jest konsumentem i działa w ramach swojej działalności gospodarczej.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia ogólnych warunków handlowych bez wcześniejszego powiadomienia. Zmianę oraz uzupełnienie niniejszych ogólnych warunków handlowych sprzedający realizuje w formie pisemnej, poprzez publikację zmienionej i uzupełnionej wersji ogólnych warunków handlowych na stronie internetowej razem z publikacją daty wejścia w życie tej wersji.

5. Złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku oznacza wyrażenie przez kupującego bezwarunkowej i pełnej zgody na związanie się niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi.

6. Kupujący ma możliwość sprawdzenia informacji o towarze, zamówieniu, dostawie, uiszczeniu ceny zakupu oraz rozpatrzeniu reklamacji, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres e-mail podany na stronie internetowej, telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej w każdy dzień roboczy od 09:00 do 15:00 oraz w profilu osobistym utworzonym na stronie internetowej.

7. Dodatkowe informacje o sprzedającym dostępne są w następującej sekcji strony internetowej: Information.

II. Oferta towaru i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedający oferuje sprzedaż towaru przedstawionego i określonego na stronie internetowej. Kupujący ma możliwość przeglądania oferowanego towaru na stronie internetowej.

2. Sprzedający umożliwia kupującemu zamawianie towaru za pośrednictwem strony internetowej. Oferta towaru opublikowanego na stronie internetowej nie jest wiążąca.

3. Kupującemu poprzez rejestrację na stronie internetowej zostaje utworzony profil osobisty, w ramach którego może zamawiać towar i sprawdzać stan swoich zamówień.

4. W porównaniu z towarem przedstawionym na stronie internetowej dostarczony towar może przedstawiać zwykłe i uzasadnione odstępstwa dotyczące koloru i wielkości, zwłaszcza w wypadku drewnianych powierzchni, skóry i innych materiałów. Odstępstwa te nie stanowią pogorszenia jakości towaru prezentowanego na stronie internetowej. Dotyczy to zwłaszcza zmian i modyfikacji, które wynikają z ulepszeń technicznych oferowanego towaru.

5. Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności towaru wymienionego na stronie internetowej. Dostępność towaru jest przedstawiona na odpowiedniej stronie internetowej i zostanie potwierdzona razem z zamówieniem kupującego.

6. Przed złożeniem zamówienia kupujący może sprawdzić swoje zamówienie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku i w razie konieczności wprowadzić wymagane zmiany w zamówieniu.

7. W ramach zamówienia kupujący jest zobowiązany do podania następujących danych:

a) nazwa firmy;
b) siedziba lub miejsce wykonywania działalności;
c) adres dostarczenia towaru, jeżeli jest inny niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności kupującego;
d) numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacji podatkowej VAT (jeżeli został nadany);
e) adres e-mail;
f) numer telefonu.

8. Poprzez złożenie zamówienia wybranego towaru za pośrednictwem naciśnięcia odpowiedniego przycisku kupujący przeprowadza jednostronny akt prawny, za pośrednictwem którego składa sprzedającemu propozycję zawarcia umowy sprzedaży.

9. Sprzedający następnie nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego dostarczy na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego wiążące potwierdzenie otrzymania propozycji zawarcia umowy sprzedaży (zamówienia) lub odrzucenie propozycji zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia lub odrzucenia zamówienia wysłanego przez kupującego.

10. Jeżeli doszło do zmian dotyczących towaru w porównaniu z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej (jakości, właściwości itp.), ceny i terminu dostawy, sprzedający zawsze informuje z wyprzedzeniem kupującego o tych zmianach, przy czym potwierdzenie zamówienia wysyła wyłącznie wówczas, gdy kupujący wyraził zgodę na zamówienie towaru pomimo istniejących zmian.

11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie dostarczenia wiążącego potwierdzenia o przyjęciu zamówienia przez sprzedawcę.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli z powodu niedostępności lub wyprzedania zapasu towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru do kupującego w terminie, chyba że kupujący zgodził się na świadczenie alternatywne.

13. Sprzedający zostanie poinformowany o odrzuceniu zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeżeli doszło już do zapłacenia ceny zakupu przez kupującego, sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonej ceny zakupu do 15 dni roboczych od anulowania zamówienia, chyba że uzgodni z kupującym inne rozwiązanie.

III. Dane oraz wysyłanie wiadomości handlowych Polityka prywatności

1. Ponieważ dane dotyczące kupującego jako przedsiębiorcy nie są danymi osobowymi, dane podawane przez kupującego w celu złożenia zamówienia nie są objęte zakresem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że adres e-mail, który został podany w zamówieniu, może być wykorzystany do dostarczania poczty elektronicznej (wysyłanie komunikatów handlowych sprzedającego) do celów marketingu bezpośredniego oraz promocji własnych podobnych towarów sprzedającego w odniesieniu do § 62 ust. 3 ustawy nr 351/2011 Dz.U. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami. Jeżeli kupujący (odbiorca komunikatów handlowych sprzedającego) nie życzy sobie otrzymywania takich komunikatów handlowych w przyszłości, ma prawo w prosty i bezpłatny sposób wycofać zgodę na otrzymywanie komunikatów handlowych poprzez wysłanie wiadomość e-mail zawierającej jego sprzeciw wobec wysyłania komunikatów handlowych na adres e-mail: service@mimera.com; info@mimera.com.

IV. Cena zakupu i warunki płatności

1. Kupujący jest zobowiązany do należytego i terminowego uiszczenia ceny zakupu za towar.

2. Cena zakupu towaru jest podawana bez VAT. Kupujący zobowiązuje się do uiszczenia ceny za towar, która jest podana na stronie internetowej w momencie składania zamówienia, chyba że sprzedający oznajmi kupującemu inną cenę zakupu, na którą kupujący wyrazi zgodę.

3. Cena zakupu nie obejmuje kosztów transportu towaru. Koszt transportu towaru, w tym transportu towaru przeprowadzanego w związku z roszczeniem reklamacyjnym lub zwrotem towaru, ponosi całkowicie kupujący. Cena zakupu obejmuje koszt opakowania towaru w celu dostarczenia go do kupującego. Koszty związane z wyniesieniem towaru, usunięciem opakowania towaru i likwidacją odpadów powstałych w związku z opakowaniem dostarczonego towaru, montażem towaru lub jego oddaniem do użytku, nie są wliczone w cenę zakupu towaru, a sprzedający nie świadczy kupującemu tego typu usług.

4. Kupującemu zostanie wystawiona faktura, którą otrzyma na adres e-mail podany przez kupującego. Faktura zostanie również dostarczona kupującemu w opakowaniu towaru podczas odbioru. Faktura będzie spełniała wymagania dokumentu podatkowego.

5. Cena zakupu jest uważana za zapłaconą w chwili zaksięgowania na koncie sprzedającego.

6. Możliwości uiszczenia ceny zakupu przez kupującego:

a) natychmiastowy przelew bankowy na konto sprzedającego: Dane potrzebne do przeprowadzenia płatności przelewem na konto zostaną przekazane kupującemu w ramach potwierdzenia zamówienia;

b) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem elektronicznej usługi płatniczej świadczonej przez firmę mPAY24 GmbH, Annagasse 5, A-1010 Wiedeń, FN 199939d, Austria;

c) płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal.

7. Po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedającego sprzedający wystawi dokument podatkowy, który prześle kupującemu za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku zaksięgowania zapłaty ceny zakupu na koncie sprzedającego w terminie 7 dni od potwierdzenia zamówienia sprzedający uznaje zamówienie kupującego za anulowane.

V. Warunki dostawy

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru w ilości, jakości i wykonaniu zgodnymi z ilością, jakością i wykonaniem podanymi na stronie internetowej oraz w zamówieniu wysłanym kupującemu.

2. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia kupującemu zamówionego towaru w terminie do 3–4 dni od momentu uiszczenia ceny zakupu, jeżeli zamówiony towar będzie dostępny w magazynie. Sprzedający poinformuje w formie pisemnej kupującego o dłuższym czasie dostawy. Sprzedający jest uprawniony do częściowej realizacji (jeżeli zamówienie zawiera kilka sztuk lub różne rodzaje towaru), a kupujący zobowiązuje się zaakceptować częściowe zrealizowanie umowy sprzedaży.

3. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do kupującego, przekazania dokumentów dotyczących towaru i upewnienia się, że na kupującego przeszło prawo własności towaru po pełnym uiszczeniu ceny za towar (zastrzeżenie własności na rzecz sprzedawcy).

4. Jeżeli elementem towaru jest instrukcja obsługi, kupujący wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi także w języku innym niż polski, a konkretnie w języku niemieckim lub angielskim.

5. W zależności od ilości i wielkości zamówionego towaru sprzedający wybierze odpowiedni sposób transportu zamówionego towaru do kupującego. Cena dostawy towaru nie jest wliczona w cenę zakupu. Cena dostawy towaru jest przedstawiona w koszyku wybranego towaru. Towar uznaje się za dostarczony w momencie przekazania go przez sprzedającego pierwszemu przewoźnikowi wyznaczonemu przez sprzedającego do przeprowadzenia transportu do kupującego.

6. Sprzedający zadba, aby towar podczas przekazywania do transportu był zapakowany zgodnie z obowiązującymi standardami w taki sposób, aby podczas transportu nie doszło do jego uszkodzenia (mając na uwadze jego właściwości i charakterystykę). Sprzedający wyraźnie oznaczy na przesyłce nazwę handlową kupującego oraz miejsce dostawy towaru. Towar zostanie dostarczony na adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności, chyba że kupujący w zamówieniu określił inny adres dostawy towaru. Niebezpieczeństwo szkody na towarze przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru do transportu.

7. Jeżeli sprzedający naruszy obowiązek dostarczenia towaru w określonej ilości, jakości i wykonaniu, kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń wobec sprzedającego z tytułu wad towaru.

8. Przed przyjęciem towaru kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki (np. naruszenie opakowania, niekompletność). Kupujący może odmówić przyjęcia towaru niezgodnego z umową sprzedaży, podając przyczynę odmowy.

9. Jeżeli kupujący bezzasadnie nie przyjmie towaru bez odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedający jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z niezrealizowanym dostarczeniem towaru. Sprzedający w takim wypadku ma także prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz sprzedaży towaru osobom trzecim. Jeżeli będzie konieczne powtórzenie dostawy danego towaru, wszystkie koszty poniesione w związku z ponowną dostawą pokrywa kupujący.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia, aby w momencie dostarczenia towaru w miejscu dostawy była obecna osoba uprawniona w imieniu kupującego do przejęcia towaru oraz potwierdzenia otrzymania towaru. Przewoźnik ma prawo do sprawdzenia tożsamości osoby, która przejmuje towar w imieniu kupującego. Dostawa odbywa się do krawędzi krawężnika (budynku).

11. Jeżeli zostanie wykryte uszkodzenie towaru lub jego opakowania, kupujący jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie przewoźnika przed odbiorem towaru. Kupujący i przewoźnik sporządzą protokół dotyczący uszkodzenia towaru, w którym zostanie określony zakres i charakter uszkodzenia towaru lub opakowania. Po dostarczeniu protokołu uszkodzenia towaru sprzedający może po zakończeniu zdarzenia ubezpieczeniowego uzgodnić z przewoźnikiem usunięcie uszkodzenia towaru kupującego lub zniżkę. Jeżeli zakres uszkodzenia towaru jest nieusuwalny, sprzedający zapewni dostawę nowego towaru. Jeżeli kupujący nie zawrze pisemnie w protokole przewoźnika informacji o naruszeniu opakowania towaru lub jakichkolwiek brakach, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru powstałe w wyniku uszkodzenia opakowania towaru lub nieadekwatności pakowania towaru.

12. Reklamację uszkodzenia towaru o charakterze mechanicznym, które nie było widoczne podczas odbioru towaru, należy zgłosić natychmiast po odebraniu towaru od przewoźnika, najpóźniej w ciągu 24 godzin od odebrania towaru. O pozostałych wadach kupujący musi powiadomić sprzedającego niezwłocznie. Opóźnione roszczenia z tytułu wad towarów nie zostaną uwzględnione przez sprzedającego. Na kupującym ciąży także obowiązek wykazania, że danego rodzaju uszkodzenia towaru nie było można stwierdzić nawet po dokładnej kontroli podczas odbierania towaru i jego opakowania.

13. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją dostarczoną z towarem (w szczególności z instrukcją obsługi, instrukcją konserwacji itp.), a następnie do przestrzegania odpowiednich zasad obsługi i konserwacji.

14. Jeżeli nie zostanie dotrzymany termin dostawy towaru, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej ceny kupna (lub jej części w razie uiszczenia części ceny kupna) w terminie do 20 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy sprzedaży.

VI. Odpowiedzialność za wady towaru

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania dłuższego okresu gwarancyjnego dla wybranego towaru. Informacje dotyczące okresu gwarancyjnego sprzedający publikuje w opisie towaru na stronie internetowej.

2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty odbioru towaru przez kupującego. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

3. Podczas odbioru towaru kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli towaru. Jeżeli nie przeprowadzi przeglądu podczas odbioru, tylko później, ciężar dowodu spoczywa na kupującym, który musi wykazać, że towar posiadał wymienione wady w momencie odbioru.

4. Kupujący nie ma prawa dochodzić roszczeń z tytułu wady towaru, o której sprzedający poinformował kupującego w momencie zawarcia umowy lub o której w świetle okoliczności zawarcia umowy sprzedaży kupujący musiał wiedzieć.

5. Jeżeli towar wykazuje wady w okresie gwarancyjnym, kupujący powinien niezwłocznie zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji od sprzedawcy. Kupujący może zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej. W formularzu reklamacji kupujący powinien opisać wadę towaru i jej zakres.

6. Po otrzymaniu reklamacji sprzedający ma prawo wezwać kupującego (w celu oceny roszczenia z tytułu gwarancji) do dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby sprzedawcy, chyba że sprzedający wskaże inne miejsce. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia towaru sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia towaru z powodu niedostatecznego lub wadliwego opakowania towaru. Jeżeli kupujący przekazał reklamowany towar bez oryginalnego opakowania lub opakowania zastępczego lub jeżeli towar był zapakowany w sposób niewystarczający, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie towaru powstałe w wyniku niewłaściwego opakowania. W takim przypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, wobec których kupujący dochodzi roszczeń. Przed dostarczeniem towaru kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego o czasie i sposobie dostarczenia towaru.

7. Kupujący jest zobowiązany do reklamowania wad towaru u sprzedającego bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym wypadku kupujący traci prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

8. Reklamacja towaru będzie rozpatrywana przez sprzedającego w ciągu 10 dni roboczych, o ile jest to możliwe i jeżeli pozwala na to charakter reklamowanej wady. W uzasadnionych przypadkach sprzedający ma prawo, na podstawie jednostronnego powiadomienia skierowanego do kupującego, do przedłużenia okresu rozpatrywania reklamacji. Sprzedający ma prawo uwarunkować rozpatrzenie gwarancji od uiszczenia przez kupującego kosztów transportu, które powstaną po stronie sprzedającego w związku z transportem reklamowanego towaru.

9. Prawo kupującego do roszczenia z tytułu gwarancji od sprzedającego wygasa, a sprzedający nie jest zobowiązany do rozpatrywania gwarancji, jeżeli:

a) kupujący nie przedstawił dokumentu potwierdzającego zakup towaru (faktura, dowód zapłaty ceny zakupu, zamówienie, dowód dostawy);

b) kupujący nie zgłosił wad podczas odbioru towaru lub bezpośrednio po nim;

c) upłynął okres gwarancji;

d) kupujący wykorzystywał towar sprzecznie z instrukcją obsługi, nieprofesjonalnie lub nieprawidłowo, nadmiernie go obciążał lub modyfikował, naprawiał lub w inny sposób ingerował lub umożliwił osobie trzecie na działanie w ten sposób;

e) kupujący używał towaru w środowisku, którego wilgoć, charakterystyka chemiczna lub mechaniczna była nieodpowiednia dla towaru;

f) kupujący zaniedbał konserwację lub konserwacja była przeprowadzana nieprawidłowo lub źle;

g) doszło do uszkodzenia towaru przez kupującego lub z powodu innych zdarzeń niezależnych od sprzedającego, przypadkowego zniszczenia, przypadkowego pogorszenia lub innych zdarzeń losowych;

h) wada stanowi normalne zużycie towaru lub jego części, do której doszło z powodu eksploatacji.

10. Jeżeli kupujący po otrzymaniu towaru stwierdzi rozbieżność pomiędzy towarem otrzymanym i towarem zamówionym, która nie powstała z winy kupującego, kupujący ma prawo wezwać sprzedawcę do bezpłatnego usunięcia rozbieżności bez zbędnej zwłoki. Jeżeli nie może dojść do naprawienia powstałej sytuacji poprzez wymianę towaru, kupujący ma prawo zażądać odpowiedniej zniżki lub odstąpić od umowy.

11. W wypadku wady towaru kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady, odpowiedniego obniżenia ceny, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy w następującej kolejności:

a) jeżeli usunięcie wady jest możliwe, sprzedający zapewni bezpłatną naprawę towaru. W zależności od rodzaju wady, sprzedający może dostarczyć kupującemu część zamienną. Część zamienna zostanie dostarczona kupującemu wraz z instrukcją wymiany wadliwej części na część zamienną.

b) jeżeli usunięcie wady za pośrednictwem naprawy nie jest możliwe, ale jednocześnie wada nie uniemożliwia zwykłej eksploatacji towaru, sprzedający zaoferuje kupującemu zniżkę ceny zakupu. Jeżeli kupujący zaakceptuje ofertę zniżki ceny zakupu, kupujący nie będzie mógł później reklamować danej wady;

c) jeżeli wady nie można usunąć i jednocześnie jest to wada, która uniemożliwia normalną eksploatację towaru, sprzedający zaoferuje kupującemu możliwość wymiany towaru. Jeżeli dany towar nie jest już dostępny, sprzedający może zaoferować wymianę na towar z tymi samymi lub podobnymi cechami. Prawo kupującego do wymiany towaru powstaje wyłącznie wówczas, gdy ze względu na charakter wady nie jest nieadekwatne. Adekwatność będzie oceniana przez sprzedającego;

d) jeżeli charakter wady towaru spowodowałby istotne naruszenie umowy sprzedaży, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Do istotnego naruszenia umowy sprzedaży dochodzi wówczas, gdy sprzedawca wiedział w momencie jej zawarcia lub mógł racjonalnie przewidzieć, biorąc pod uwagę cel umowy sprzedaży, który wynikał z jej treści lub okoliczności, w których umowa została zawarta, że kupujący nie będzie zainteresowany wypełnieniem obowiązków wynikających z takiego naruszenia. W razie wątpliwości zakłada się, że naruszenie umowy nie jest istotne.

12. Sprzedającemu przysługuje prawo do oceny procedury rozpatrzenia gwarancji.

13. Wszelkie inne roszczenia, odszkodowanie za szkody pośrednie lub wtórne są wykluczone z odpowiedzialności za wady.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu niedostępności towaru (w tym wyczerpania zapasów towaru) lub jeżeli nie jest w stanie dostarczyć towaru w wyznaczonym terminie, jakości lub cenie podanej na stronie internetowej lub z powodów podanych w innych artykułach niniejszych ogólnych warunków handlowych. O tym fakcie powiadamia kupującego bez zbędnej zwłoki. Jeżeli kupujący uiścił cenę zakupu lub jej część, sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny zakupu lub jej uiszczonej części przelewem na rachunek bankowy kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

2. Sprzedający jest także uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli kupujący nie odebrał towaru w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towaru.

3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wady dostarczonego towaru stanowią istotne naruszenie umowy sprzedaży.

4. Kupujący korzysta z prawa do odstąpienia od umowy ze sprzedającym w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby sprzedającego lub wiadomości e-mail na adres podany na stronie internetowej.

5. Odstępując od umowy sprzedaży, kupujący jest zobowiązany do dostarczenia sprzedającemu towaru wraz z akcesoriami, łącznie z dokumentacją, instrukcją, kartą gwarancyjną, potwierdzeniem zapłaty itp. w oryginalnym opakowaniu.

6. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny zakupu lub jej części przed otrzymaniem towaru od kupującego.

7. W wypadku odstąpienia od umowy kupujący jest zobowiązany do dostarczenia sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy towaru wraz z akcesoriami, łącznie z dokumentacją, instrukcją, kartą gwarancyjną, potwierdzeniem zapłaty itp. w oryginalnym opakowaniu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Stosunki prawne pomiędzy kupującym i sprzedającym nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach handlowych podlegają postanowieniom kodeksu handlowego i innych właściwych przepisów prawa Republiki Słowackiej. Konwencja ONZ o międzynarodowej sprzedaży towaru nie ma zastosowania do stosunków prawnych dotyczących umowy sprzedaży.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków handlowych przestanie obowiązywać, stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, fakt ten nie naruszy i nie będzie miał wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność innych postanowień. W takim wypadku sprzedający bezzwłocznie zmieni lub uzupełni ogólne warunki handlowe w taki sposób, że nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które swoją istotą i zamierzeniem najbardziej przypominają oryginalne postanowienia ogólnych warunków handlowych. W takim wypadku kupujący jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu żądania od sprzedającego, do zawarcia umowy, na podstawie której zmieniona lub uzupełniona wersja ogólnych warunków handlowych będzie mieć zastosowanie do stosunku prawnego pomiędzy sprzedającym i kupującym, nawet z mocą wsteczną.

3. W przypadku powstania sporu, rozbieżności lub sprzeczności (dalej „spór”) dotyczących niniejszej umowy sprzedaży lub z nią związanych, sprzedający i kupujący będą starali się rozwiązać taki spór, rozbieżność lub sprzeczność polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. Jeżeli wzajemne negocjacje zawiodą, sprzedający i kupujący uzgodnili, że spory, rozbieżności i sprzeczności będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd słowacki, a właściwym prawem rozstrzygania sporu będzie prawo Republiki Słowackiej.

4. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują do momentu pełnego uregulowania stosunków prawnych między kupującym a sprzedającym w brzmieniu, które jest ważne i skuteczne w chwili zawarcia umowy sprzedaży, o ile nie dojdzie do ich zmiany lub uzupełnienia.

5. Niniejsza wersja ogólnych warunków handlowych jest ważna i obowiązuje od 8.9.2017.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania